Precariobelasting

Precario is de belasting die u betaalt voor gebruik van gemeentegrond. U moet deze belasting betalen als u een kraam, verkoopwagen of een soortgelijk vervoermiddel en het daarbij innemen van grond voor het uitstallen van te verkopen artikelen of eetwaren op of boven gemeentegrond heeft staan (anders dan op de week- of jaarmarkt). Daarnaast heft de gemeente precariobelasting van netbeheerders, voor buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven de openbare gemeentegrond.

Wilt u iets op gemeentegrond doen? Meld het bij de gemeente. U krijgt dan ook te horen of u misschien een omgevingsvergunning nodig heeft. Of kijk hiervoor op www.omgevingsloket.nl

Voorwaarden

In een aantal gevallen heft de gemeente geen precariobelasting voor standplaatsen:

  • voor het hebben van voorwerpen welke volgens wettelijk voorschrift of privaatrechtelijke overeenkomst kosteloos of tegen vergoeding moeten worden toegestaan;
  • als huur, pacht, erfpacht of marktgeld verschuldigd is;
  • van charitatieve-, of culturele instellingen.

Precariobelasting voor buizen, kabels, draden of leidingen wordt niet geheven voor het hebben van:

  • voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende is door eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;
  • buizen in de grond die aangesloten zijn op het openbaar hemelwaterstelsel, het openbaar ontwateringsstelsel of het openbaar vuilwaterriool.

Kosten

Voor 2020 gelden de volgende tarieven:

  • voor een standplaats in de kernen Wezep en Oldebroek bedraagt het tarief per dagdeel, per vierkante meter ingenomen grond € 1,15, met een maximum van € 350,- per dagdeel per kwartaal.
  • voor buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond: € 2,63 per strekkende meter.

Vergoeding precariobelasting vervallen

Vorig jaar ontvingen inwoners een vergoeding van de gemeente voor precariobelasting die waterbedrijf Vitens in rekening bracht. Dat deden we via het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Deze vergoeding staat nu niet meer op het aanslagbiljet. Omdat wij als gemeente geen precariobelasting meer opleggen aan Vitens, brengt Vitens niet langer precariobelasting bij u in rekening. U ontvangt als inwoner daarom geen vergoeding meer van de gemeente. De reeds in 2019 aan u verstrekte gemeentelijke vergoeding vragen wij ook niet van u terug.

Meer informatie