Waardering onroerende zaken (WOZ)

De gemeente stelt ieder jaar de waarde van onroerende zaken (gebouwen en grond) vast, de WOZ. De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van onder meer de onroerende zaakbelasting te bepalen.

WOZ-waarde

U vindt de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. U ontvangt geen afzonderlijke WOZ-beschikking. Gemeenten, waterschappen en Rijksoverheid gaan uit van dezelfde WOZ-waarde.

Waardepeildatum

De WOZ-waarde voor 2020 is het bedrag dat een onroerende zaak zou kunnen opbrengen op de waardepeildatum 1 januari 2019. Dit betekent dat uw woning, bedrijfspand of grond ongeveer het bedrag van de WOZ-waarde zou hebben opgebracht, als u deze op 1 januari 2019 op de vrije markt zou hebben gekocht of verkocht. Bij de waardebepaling moet de gemeente uitgaan van de veronderstelling dat het pand leeg is verkocht en de koper het onmiddellijk in gebruik kan nemen. We mogen geen rekening houden met onder andere het waardedrukkende effect van verhuur of erfpacht. Voor woningen bepalen we de WOZ-waarde aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. We analyseren de verkoopcijfers. Zo is bijvoorbeeld een verkoopcijfer dat is ontstaan door een familieverkoop of een veiling vaak niet te gebruiken als vergelijking voor de WOZ-taxaties, omdat dat geen objectief verkoopcijfer is.

Voor niet-woningen geldt een andere methode van taxeren. In deze groep gaat het vaak niet om verkooptransacties, maar om huurtransacties. Daarom worden voor niet-woningen ook huurgegevens gebruikt om de WOZ-waarde te bepalen.

Veranderingen

Als de marktwaarde van een onroerende zaak in de loop van het jaar 2020 stijgt of daalt, heeft dat geen invloed op de WOZ-waarde voor 2020. Door de waardepeildatum 1 januari 2019 kan de vastgestelde waarde dus afwijken van de huidige waarde. Eventuele veranderingen aan uw pand, door bijvoorbeeld verbouw, sloop of aankoop van grond in 2019 worden wel in de WOZ-waarde betrokken. In dat geval is uw pand niet getaxeerd naar het waardepeil op 1 januari 2019, maar naar de toestand op 1 januari 2020.

Taxatieverslag

Voor de objecten waarvoor u een beschikking hebt ontvangen kunt u een taxatieverslag opvragen. Particulieren hebben daarbij DigiD nodig. Bedrijven moeten het aanslagnummer en het totaalbedrag van het aanslagbiljet invullen. Lukt het niet om toegang te krijgen tot het taxatieverslag? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00. Wij sturen u dan het taxatieverslag toe.

Taxatieverslag woningen

Taxatieverslag bedrijven

In het taxatieverslag voor woningen staan verkoopcijfers en WOZ-waarden van vergelijkbare objecten. Zo kunt u controleren of de WOZ-waarde van uw woning vergelijkbaar is met de verkoopwaarde van andere objecten. Op taxatieverslagen voor niet-woningen staan geen vergelijkbare objecten. Van onroerende zaken waarvoor u geen WOZ-beschikking hebt ontvangen, mag de gemeente u geen taxatieverslag geven. Via www.wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van uw eigen woning vergelijken met die van andere woningen. In het online WOZ-waardeloket staan alleen de WOZ-waarden en enkele kenmerken van woningen. Andere taxatiegegevens die de gemeente gebruikt, bijvoorbeeld over de eigenaar of de verkoopprijs, zijn niet beschikbaar. Ook taxatieverslagen zijn niet via dit loket in te zien. Daarnaast staan WOZ-waarden van bedrijfspanden of objecten die deels uit woning en deels uit bedrijf bestaan niet in het WOZ-waardeloket. 

WOZ-beschikking bij huurwoningen

De WOZ-waarde speelt een rol bij het bepalen van de maximale huurprijs van woningen. Dat is voornamelijk het geval bij huurwoningen in de gereguleerde sector. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met uw verhuurder of kijk op www.huurcommissie.nl.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de voor uw onroerende zaak vastgestelde waarde? Dan vragen wij u eerst te bellen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00. Wij kunnen de WOZ-beschikking dan met u doornemen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet indienen. Meer informatie vindt u bij 'bezwaar tegen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen'.

Toezicht

De Waarderingskamer controleert de gemeenten. Het is een onafhankelijk orgaan, dat erop toeziet dat de gemeenten de Wet waardering onroerende zaken goed uitvoeren. De Waarderingskamer heeft de gemeente toestemming gegeven om de WOZ-beschikkingen en aanslagen onroerendezaakbelastingen voor 2020 te versturen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de WOZ, kijkt u dan eens op de website van de Waarderingskamer.
Filmpje over de WOZ