Aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan

Wanneer uw aanvraag niet voldoet aan het bestemmingsplan, zijn er drie manieren waarop uw plan toch mogelijk gemaakt kan worden. Elke manier leggen we hieronder uit.

Een bestemmingsplan wijzigen

Een bestemmingsplan kan normaal gesproken alleen worden veranderd door de gemeenteraad. Dit noemen we ‘herzien’. Omdat de raad beperkt bijeenkomt, duurt deze procedure lang. Soms is het mogelijk dat in plaats van de gemeenteraad het college een bestemmingsplan wijzigt, zonder de raad daarbij te betrekken. Dat is dus sneller. In het bestemmingsplan staat of dit kan, en zo ja, onder welke voorwaarden.

We verwachten dat de Omgevingswet 1 januari 2024 in werking treedt. De gevolgde procedure hangt daarom af van het moment dat het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage ligt.

Ligt uw ontwerp-wijzigingsplan vóór 1 januari 2024 ter inzage?

Dan volgt u de huidige procedure uit de Wet ruimtelijke ordening. U volgt ook de huidige procedure wanneer de procedure nog doorloopt tot ná 1 juli 2023. Uw aanvraag wordt dan nog afgerond volgens de Wet ruimtelijke ordening.

Ligt uw ontwerp-wijzigingsplan niet voor 1 januari 2024 ter inzage?

Dan volgt u de nieuwe procedure. Uw aanvraag wordt afgerond volgens de nieuwe Omgevingswet. Om dit mogelijk te maken, zijn er twee keuzes:

  • Het omgevingsplan laten wijzigen; of
  • Een omgevingsvergunning aanvragen voor een (binnenplanse) omgevingsplanactiviteit.

Vragen?

Heeft u vragen, of wilt u overleggen wat in uw geval de beste route is? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.

Een bestemmingsplan herzien

Uw aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan en er is geen wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan opgenomen? Is werken met een omgevingsvergunning ook niet wenselijk of mogelijk? Dan volgt u de procedure voor een herziening van het bestemmingsplan. U levert hiervoor in overleg met de gemeente een ontwerpbestemmingsplan aan.

We verwachten dat de Omgevingswet 1 januari 2024 in werking treedt. De gevolgde procedure hangt daarom af van het moment dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt.

Ligt uw ontwerpbestemmingsplan vóór 1 januari 2024 ter inzage?

Dan volgt u de huidige procedure volgens de Wet ruimtelijke ordening. Dit gebeurt ook als uw ontwerpbestemmingsplan nog op 1 januari 2024 ter inzage ligt. Uw aanvraag wordt dan afgerond volgens de huidige wet, de Wet ruimtelijke ordening.

Ligt uw ontwerpbestemmingsplan niet voor 1 januari 2024 ter inzage?

Dan volgt u de nieuwe procedure volgens de Omgevingswet. Uw ontwerpbestemmingsplan wordt dan behandeld als een Omgevingsplan. De procedure voor het wijzigen van een omgevingsplan is vergelijkbaar met het proces van een ontwerpbestemmingsplan.

U levert een omgevingsplan aan dat voldoet aan de eisen uit de Omgevingswet. Lees meer over de eisen van het Omgevingsplan. In dit plan moeten ook alle ruimtelijke regels zijn opgenomen. Deze regels staan nu ook in een bestemmingsplan.

De regels uit de lokale verordeningen en de regels uit de Bruidsschat hoeven niet opgenomen te worden. Dit is een taak van de gemeente. Alle bestemmingsplannen worden door ons omgezet naar een volwaardig omgevingsplan.

Vragen?

Heeft u vragen, of wilt u overleggen wat in uw geval de beste route is? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.

Buitenplanse omgevingsvergunning

Met een omgevingsvergunning heeft u de mogelijkheid om met een concreet uitgewerkt plan af te wijken van een bestemmingsplan. Dit is ook zo wanneer de Omgevingswet er is. Het heet dan een omgevingsvergunning voor een Buitenplanse OmgevingsPlanActiviteit (BOPA).

We verwachten dat de Omgevingswet 1 januari 2024 in werking treedt. De gevolgde procedure hangt daarom af van het moment dat u de aanvraag voor een buitenplans omgevingsplan indient.

Dient u uw aanvraag in voor 1 januari 2024?

Dan volgt u de huidige procedure. Uw aanvraag wordt afgerond volgens de huidige wet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Uw aanvraag bestaat uit alle benodigde (technische) tekeningen, berekeningen en een ruimtelijke onderbouwing. De onderzoeken die hierbij horen, stuurt u ook mee. Een bouwkundig tekenaar of architect kan u hierbij helpen.

Kruimelgevallenregeling

Past het project in de kruimelgevallenregeling? Lees dan artikel 4, bijlage II van het besluit omgevingsrecht. Dan geldt een normale, reguliere, vergunningprocedure met een beslistermijn van 8 weken. Valt u niet onder deze regeling? Dan volgt de aanvraag de uitgebreide procedure met een beslistermijn van 6 maanden.

Dient u uw aanvraag in vanaf 1 januari 2024?

Dan volgt u de nieuwe regels volgens de Omgevingswet. Dezelfde procedures blijven bestaan: regulier en uitgebreid. Maar voor veel meer plannen geldt dan de normale procedure met een beslistermijn van 8 weken. Wel kan de gemeente bij projecten die veel impact hebben op de omgeving de uitgebreide procedure verplichten. Bij een uitgebreide procedure wordt eerst een concept van de plannen ter inzage gelegd. De omwonenden kunnen daarop reageren. We willen zorgvuldig omgaan met plannen die veel omwonenden raken. Of dit nodig is, wordt per project bekeken.

Een aanvraag bestaat uit de tekeningen en berekeningen die ook nu nodig zijn bij een vergunningaanvraag, inclusief een ruimtelijke onderbouwing. De onderzoeken die hierbij horen, stuurt u ook mee.

Vragen?

Heeft u vragen, of wilt u overleggen wat in uw geval de beste route is? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.