Voorbereidingsbesluit De Soppeweg 3 en 3A Wezep

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 september 2019 een voorbereidingsbesluit genomen voor het besluitgebied De Soppeweg 3 en 3A in Wezep.

De exacte begrenzing van het besluitgebied waarop het voorbereidingsbesluit betrekking heeft, is te vinden in onderstaande verbeelding.

Doel van het besluit

De reden voor dit besluit is dat een bestemmingsplan wordt voorbereid waarbij erin wordt voorzien dat het aantal woningen wordt vastgelegd op maximaal 2 woningen. Het voorbereidingsbesluit verbiedt om het gebruik van gronden en bouwwerken zodanig te wijzigen dat dit ertoe leidt dat één of meer nieuwe woningen gebouwd (kunnen) worden binnen het besluitgebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt. De gemeenteraad heeft besloten:

  • te verklaren dat op grond van artikel 3.7 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het besluitgebied De Soppeweg 3 en 3A Wezep, overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding met het planidentificatienummer NL.IMRO.0269.VB001-VG01;
  • te bepalen dat het verboden is om het gebruik van gronden en bouwwerken zodanig te wijzigen dat dit ertoe leidt dat één of meer nieuwe woningen gebouwd (kunnen) worden binnen het besluitgebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt;
  • te bepalen dat onder ‘woning’ in de zin van dit voorbereidingsbesluit wordt verstaan: ‘een complex van ruimten, dat is bestemd om in te wonen’;
  • te bepalen dat onder ‘wonen’ in de zin van dit voorbereidingsbesluit elke vorm van bewoning wordt verstaan;
  • te bepalen dat het college van B&W met een omgevingsvergunning kan afwijken van het verbod zoals bedoeld onder 2, indien de voorgenomen wijziging niet in strijd is met het op dit voorbereidingsbesluit volgend ontwerpbestemmingsplan;
  • te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt zodra het bekendgemaakt is.

Inzien stukken

Geen bezwaar of beroep mogelijk

Tegen het voorbereidingsbesluit is op grond van artikel 8:5 van de Awb in samenhang gelezen met de bij de Awb behorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Inwerkingtreding

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 8 oktober 2019 en heeft een werkingsduur van een jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding.