Voorbereidingsbesluit de Soppeweg 3 en 3A

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 14 januari 2021 besloten om een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen voor het besluitgebied de Soppeweg 3 en 3A in Wezep.

De exacte begrenzing van het besluitgebied waarop het voorbereidingsbesluit betrekking heeft, is te vinden op de verbeelding die ter inzage ligt.

Doel van het besluit

De reden hiervoor is dat een bestemmingsplan is voorbereid en als ontwerpbestemmingsplan in procedure is gebracht maar nog niet is vastgesteld. In dit ontwerpbestemmingsplan wordt voorzien dat het aantal woningen wordt vastgelegd op maximaal 2 woningen. Het voorbereidingsbesluit verbiedt om het gebruik van gronden en bouwwerken zodanig te wijzigen dat dit ertoe leidt dat 1 of meer nieuwe woningen gebouwd (kunnen) worden binnen het besluitgebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt. De gemeenteraad heeft besloten:

  • te verklaren dat op grond van artikel 3.7 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening een bestemmingsplan is voorbereid en als ontwerpbestemmingsplan in procedure is gebracht voor het besluitgebied de Soppeweg 3 en 3A Wezep, overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding met het planidentificatienummer NL.IMR0.0269.VB002-VG01;
  • te bepalen dat het verboden is om het gebruik van gronden en bouwwerken zodanig te wijzigen dat dit ertoe leidt dat 1 of meer nieuwe woningen gebouwd (kunnen) worden binnen het besluitgebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt;
  • te bepalen dat onder ‘woning’ in de zin van dit voorbereidingsbesluit wordt verstaan: ‘een complex van ruimten, dat is bestemd om in te wonen’;
  • te bepalen dat onder ‘wonen’ in de zin van dit voorbereidingsbesluit elke vorm van bewoning wordt verstaan;
  • te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders met een omgevingsvergunning kan afwijken van het verbod zoals bedoeld onder 2, indien de voorgenomen wijziging niet in strijd is met het op dit voorbereidingsbesluit volgend ontwerpbestemmingsplan;
  • te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt zodra het bekendgemaakt is.

Inzien stukken

Het raadsbesluit van 14 januari 2021 ligt met ingang vanaf dinsdag 19 januari 2021 voor een periode van ten minste 12 maanden ter inzage op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek. Of bekijk de stukken online:

Geen bezwaar of beroep mogelijk

Tegen het raadsbesluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.