Snelle omgevingsvergunning

De snelle omgevingsvergunning is een gewone omgevingsvergunning voor bouwen en verbouwen waarbij de aanvrager, met hulp van zijn architect, zorgt dat de gemeente de vergunning in één dag kan afhandelen. Dit is mogelijk doordat de gemeente de vergunning verleent, zonder vooraf te toetsen aan de gemeentelijke Bouwverordening, het bestemmingsplan en het Bouwbesluit. De verantwoordelijkheid voor die toetsing ligt namelijk bij de erkende architect van de aanvrager.

De gemeente controleert achteraf steekproefsgewijs of de snelle omgevingsvergunning aan de regels voldoet. Wanneer nodig neemt de gemeente contact op met de aanvrager en architect voor het achteraf veranderen van de situatie.

Let op: Als u een omgevingsvergunning moet aanvragen waarbij meer activiteiten van toepassing zijn, moet u de aanvraag voor die activiteiten eerst geregeld hebben. Daarna kunt u pas de snelle omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen indienen.

Voorwaarden

 • Een snelle omgevingsvergunning mag uitsluitend gaan om de activiteit bouwen en kan alleen aangevraagd worden door een architect die, met hoofdberoep van architect, ingeschreven staat in het architectenregister.
 • De aanvraag met alle bijlagen mag uitsluitend digitaal worden ingediend via het landelijke omgevingsloket.
 • De architect die verantwoordelijk is voor de aanvraag verklaart door het invullen en ondertekenen van de ‘overeenkomst snelle omgevingsvergunning’ dat de aanvraag aan de wettelijke eisen voldoet.
 • Een snelle omgevingsvergunning geldt voor nieuwbouw of verbouw van een enkel gebouw met woon- of verblijfsfunctie of ten dienste van de woon- of verblijfsfunctie*, gebouwd op één bouwperceel dat ligt in een gebied waar géén welstandstoets van toepassing is.

* Dit betekent dat bijvoorbeeld:

 • Met een woning tegelijk een carport, garage of schuurtje mag worden aangevraagd;
 • voor het bouwen of verbouwen van meerdere gebouwen geen snelle omgevingsvergunning geldt, zoals bij twee onder één kap woningen, rijenbouw, gestapelde bouw of een project van meerdere vrijstaande gebouwen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een snelle omgevingsvergunning activiteit bouwen geldt een verlaagd tarief* voor de legeskosten. De kosten zijn afhankelijk van de door de gemeente Oldebroek vastgestelde bouwkosten.

*De leges voor een snelle omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ zijn de helft van het, voor dat onderdeel, gebruikelijke tarief. Meer informatie hierover vindt u in de legesverordening 2022.

Aanvraag

De architect dient uw aanvraag uitsluitend digitaal in via het omgevingsloket. Wilt u in de aanvraag voor de tekst van de werkzaamheden het woord 'snel' zetten? Op die manier kunnen wij de aanvraag op de juiste manier behandelen. 

De snelle omgevingsvergunning wordt, zodra deze is ingediend, geregistreerd en gecontroleerd op de aanwezigheid van:

 1. Het volledig ingevulde aanvraagformulier
 2. Alle vereiste bijlagen rapporten, tekeningen en berekeningen (het is niet toegestaan gegevens in rapportages of de constructieve berekeningen later aan te leveren)
 3. Snelle omgevingsvergunning, checklist (pdf, 198kb)
 4. Rapport artikelsgewijze weergave van de toets Bouwbesluit
 5. Snelle omgevingsvergunning, overeenkomst (pdf, 113kb)

Als blijkt dat alle vereiste formulieren en bijlagen, volledig ingevuld, aanwezig zijn wordt de beschikking van de verleende vergunning gemaakt.

Termijn

Als uw aanvraag ‘s ochtends vóór 10.00 uur is ingediend, ligt de vergunning de volgende werkdag vanaf 08.30 uur klaar bij de informatiebalie in het gemeentehuis.

U kunt bij de aanvraag vragen om de snelle omgevingsvergunning toe te laten sturen. In dat geval verzenden wij de vergunning op de dag na binnenkomst van de aanvraag.

Bezwaar en beroep

Tot 6 weken na de datum van de publicatie in de huis-aan-huiskrant kan bezwaar gemaakt worden tegen de vergunning. Als binnen die 6 weken begonnen wordt met de bouw is dat voor eigen risico.