Welstand

De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen? Dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. De commissie bekijkt onder andere of een bouwplan qua kleur of materiaalgebruik passend is in de omgeving. De eisen kunt u bekijken in de Welstandsnota Oldebroek.

Mondeling toelichten bouwplan

Voor de aanvrager van een bouwplan (omgevingsvergunning) bestaat de mogelijkheid om een mondelinge toelichting op het plan te geven. Als u hiervan gebruik wilt maken, geeft u dit aan bij het indienen van de aanvraag.