Melding psychische hulp

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

Waar kunt u een melding doen?

Denkt u dat er verplichte zorg nodig is vanwege een psychiatrische stoornis? Neem dan contact op met het Sociaal Team via tel. 0525 63 83 33 of e-mail sociaalteam@oldebroek.nl. Zij bekijken samen met u wat u precies signaleert en of een melding in het kader van de Wet verplichte GGZ passend is. Ook kunnen zij met u bekijken of er andere mogelijkheden zijn om passende ondersteuning in te zetten.

Wat gebeurt er met uw melding?

Na uw melding onderzoekt de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker van de GGD maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. De medewerker schat ook in of verplichte zorg noodzakelijk is. Waar nodig overlegt hij met andere hulpverleners. Verplichte zorg is zeer ingrijpend voor de betrokkene. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan.

Acuut gevaar

In geval van een crisis belt u 112. Na uw melding kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. De burgemeester moet daarna binnen 18 uur een beslissing over een crisismaatregel nemen. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met de betrokkene? Dan ontvangt u binnen 14 dagen de uitkomst van een eventueel verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren.

Wat betekent verplichte zorg voor de betrokkene?

Verplichte zorg wordt ingezet in de situatie dat iemand zichzelf of anderen iets aandoet als gevolg van psychische problemen. In deze situatie nemen anderen besluiten over de persoon in kwestie. De betrokkene heeft het recht om zijn wensen te laten horen. De betrokkene heeft ook recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp), iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Als de betrokkene dit wil, geeft de gemeente zijn contactgegevens door aan de Stichting PVP. De betrokkene mag ook zelf contact opnemen met de stichting via tel. 0900 444 88 88.