Kinderopvang starten

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau starten? Dan moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. De GGD beoordeelt vervolgens of de opvang aan de kwaliteitseisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) in.

Aanvraagformulier downloaden

Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier en de in het formulier gevraagde documenten naar de gemeente Oldebroek, team Samenleving, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Voorwaarden

De GGD controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De eisen gaan onder andere over:

  • de veiligheid en gezondheid
  • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
  • de opleiding van uw personeel
  • de inzet van stagiaires
  • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
  • de groepsgrootte
  • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk
  • de ruimtes waar de kinderen verblijven

Kosten

Aan de behandeling van uw aanvraag voor het starten van een kinderopvang zijn kosten verbonden.

  • Kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang), gastouderbureau of peuterspeelzaal: € 262,65
  • Gastouderopvang: € 209,95

Aanpak

Op Ondernemersplein.nl staat wat u moet doen om een kinderopvang te starten. Bekijk voor meer informatie het stappenplan kinderopvang starten of het stappenplan gastouderbureau starten.

Beslissing op uw aanvraag

De gemeente heeft 10 weken de tijd om de kinderopvang in te schrijven. In deze periode controleert de GGD de gegevens en omstandigheden. De gemeente kan deze termijn eenmaal verlengen. De gemeente laat dit weten aan de aanvrager.

Meer informatie